Online! KSW 60 na zywo za darmo

by veke
Published: April 24, 2021 (3 weeks ago)

KSW 60: Transmisja PPV. Gdzie obejrze? TV i stream online? W sobot? odb?dzie si? KSW 60! W walce wieczoru wyst?pi? Phil De Fries i Tomasz Narkun. Stawk? b?dzie mistrzowski pas w wadze ci??kiej. Transmisja KSW 60 w systemie PPV. Gdzie i jak obejrze? gal?? Jak zamówi? dost?p? Sprawd?cie szczegó?y transmisji TV i streamu online

=============================================
na zywo ::: https://bit.ly/3tv7hdK

na zywo ::: https://bit.ly/3tv7hdK
=============================================

De Fries i Narkun to mistrzowie odpowiednio kategorii ci??kiej i pó?ci??kiej. W sobot? zmierz? si? po raz drugi. Ich pierwsza walka odby?a si? w marcu 2019 roku na KSW 47. Anglik by? zdecydowanie lepszy, wygrywaj?c przez jednog?o?n? decyzj? s?dziów. W rewan?u, podobnie jak przy okazji poprzedniej walki, stawk? b?dzie pas kategorii ci??kiej nale??cy do De Friesa.

 

Bohaterowie walki wieczoru nie szcz?dzili sobie uszczypliwo?ci przed walk?. – Ju? wszystko zosta?o powiedziane, dali?my troch? do pieca, powyzywali?my si?, wszystko ?adnie i pi?knie… Teraz pozosta?o tylko pokaza? swoje umiej?tno?ci w klatce KSW, wygra lepszy, wygra sport – stwierdzi? Narkun.

 

– To on nie wytrzyma? ci?nienia i uciek? si? do trash talku, ale nie wiem czemu to zrobi?, bo jest w tym tragiczny… Niby chce by? ?mieszny, ale za ka?dym razem sam wystawia si? na po?miewisko i dostaje pocisk – podsumowa? De Fries.

 

W co-main KSW 60 evencie dojdzie do ekscytuj?cego starcia Mariana Zió?kowskiego z Maciejem Kazieczk?. Dla “Golden Boya” b?dzie to pierwsza obrona mistrzowskiego pasa w kategorii lekkiej. – Najwi?ksz? presj? odczuwa?em przed pojedynkiem z Romanem Szyma?skim, poniewa? w przesz?o?ci ju? raz z nim przegra?em, w dodatku stawk? by? pas kategorii lekkiej. My?la?em sobie wtedy, ?e je?eli po raz czwarty przegram walk? o tytu?, do tego drugi raz z tym samym przeciwnikiem, to mo?e nie by? kolorowo. Teraz musz? udowodni?, ?e jestem lepszy i zas?uguj? na to, by pas ca?y czas wisia? na moich biodrach – stwierdzi? Zió?kowski.

 

Na KSW 60 swoj? drug? walk? w MMA stoczy Izu Ugonoh. By?y pi??ciarz mia? pierwotnie zmierzy? si? z Thomasem Narmo, pó?niej z Ugurem Ozkaplanem, jednak ostatecznie czeka go starcie z walcz?cym w przesz?o?ci na go?e pi??ci Markiem Samociukiem. – Najwa?niejsze, ?e walka si? odb?dzie. W pewnym momencie by?y nawet informacje, ?e trzeba b?dzie prze?o?y? pojedynek. By?oby to dla mnie krzywdz?ce, bo tyle miesi?cy pracy posz?oby na marne. To mocno podci??oby mi skrzyd?a. Mamy jednak tak? sytuacj?, ciesz? si? na walk? i ciesz? si?, ?e jest rywal – stwierdzi? Ugonoh.

 

W KSW na nadchodz?cej gali zadebiutuje uznawany za jednego z najbardziej utalentowanych zawodników w polskim MMA Patryk Kaczmarczyk. Czeka go trudna przeprawa. W klatce spotka si? z Micha?em Sobiechem, znanym z programu “Tylko Jeden”.

 

Na gali KSW 60 zobaczymy tak?e pojedynki Aleksandar Ili? vs Adrian Dudek, Krzysztof Klaczek vs Vojto Barborik, Aleksandra Rola vs Karolina Wójcik, Kacper Koziorz?bski vs Ion Surdu oraz Jakub Wik?acz vs Patryk Surdyn.
KSW 60 w PPV: Cena

Cena realizowanego wy??cznie w systemie pay-per-view (PPV) wydarzenia to 40 z?. B?dzie je mo?na obejrze? na dekoderach satelitarnych, do odbioru telewizji kablowej IPTV i telewizji internetowej OTT oraz na urz?dzeniach mobilnych.
KSW 60 w PPV: Godzina rozpocz?cia

Start dost?pnego wy??cznie w systemie PPV wydarzenia zaplanowany jest na godz. 20:00.
Transmisja KSW 60: Jak zamówi? gal? w Cyfrowym Polsacie?

Abonenci i u?ytkownicy Cyfrowego Polsatu korzystaj?cy z dekoderów satelitarnych, w technologii IPTV (EVOBOX IP) oraz do odbioru telewizji internetowej OTT (EVOBOX STREAM) mog? zamówi? dost?p do gali w systemie PPV w cenie 40 z?. Zamówienia mo?na sk?ada? za pomoc? jednego z czterech kana?ów:

• przez SMS o tre?ci: numer karty dekodera.WALKA wys?any na nr 7043,
• w internetowym Centrum Obs?ugi Klienta na icok.cyfrowypolsat.pl,
• w telefonicznym Centrum Obs?ugi Klienta: 801 00 50 50,
• w aplikacji Sklep – dost?pnej na dekoderze do odbioru telewizji internetowej.

Zamówienia b?d? przyjmowane a? do momentu rozpocz?cia walki g?ównej, ale ze wzgl?dów technicznych platforma gwarantuje dost?p do wydarzenia dla zamówie? z?o?onych do godziny 19:00 w dniu gali. Potwierdzenie nadania dost?pu u?ytkownicy telewizji satelitarnej i IPTV znajd? na kanale 222, a telewizji internetowej na pozycji 333. Na tych kana?ach dost?pne te? b?dzie wydarzenie.

Abonenci Cyfrowego Polsatu mog? skorzysta? z dogodnych form p?atno?ci:

• portmonetki, gdzie op?ata za PPV zostanie doliczona do najbli?szego rachunku za us?ugi Cyfrowego Polsatu (forma niedost?pna dla us?ugi telewizji internetowej w modelu prepaid),
• przedp?aty realizowanej z wolnych ?rodków zgromadzonych na koncie abonenckim,
• e-p?atno?ci.
Transmisja KSW 60: Jak obejrze? gal? w IPLI?

Odbywaj?c? si? wy??cznie w systemie PPV gal? KSW 60, na ?ywo i w Full HD, b?d? mogli obejrze? tak?e internauci za po?rednictwem serwisu rozrywki internetowej IPLA – na ipla.tv oraz w aplikacji IPLA na: komputerach z systemem Windows, urz?dzeniach mobilnych z systemem Android i iOS, a tak?e wybranych Smart TV oraz Apple TV. Wydarzenie w jako?ci Full HD b?dzie dost?pne dla u?ytkowników z terytorium Polski w cenie 40 z?. Zamówienia mo?na sk?ada? na stronie IPLA, a p?atno?ci realizowa? drog? elektroniczn? – kart? p?atnicz?, przelewem, BLIK-iem lub p?atno?ciami Apple, w zale?no?ci od modelu urz?dzenia u?ytkownika.

Event Calendars

Lifestyle Calendar
Fri 21

Comedy Night

May 21 @ 7:30 pm
Sat 22

Comedy Night

May 22 @ 7:30 pm
Jun 04

First Friday! Canceled

June 4 @ 10:30 am - 11:30 am
Fitness Calendar
Wed 12

Outdoor & Indoor Fitness Classes

May 12 @ 8:00 am - 11:00 am
Thu 13

Outdoor & Indoor Fitness Classes

May 13 @ 8:00 am - 11:00 am
Fri 14

Outdoor & Indoor Fitness Classes

May 14 @ 8:00 am - 11:00 am
HOA Business

There are no upcoming events at this time.

Committee Business
Wed 12

Design Review Committee Meeting

May 12 @ 9:00 am - 11:00 am
Thu 13

Finance Committee

May 13 @ 1:00 pm - 3:00 pm
Thu 13

Emergency Preparedness Committee Meeting

May 13 @ 1:30 pm - 2:30 pm